Vallbaljväxt

Vitklöver

 

Vitklöver är en flerårig art med ett krypande växtsätt vilket gör att den med stor framgång fyller ut luckor i beståndet, speciellt i betesblandningar. Rotsystemet är grunt vilket gör att torktåligheten är något lägre i förhållande till rödklöver. Den höga uthålligheten i kombination med en något långsammare etablering gör vitklöver till ett bra komplement till rödklöver med jämn klöverandel under vallens liggtid som följd.

Vitklöver delas in i små, medelstora och stora blad. Småbladiga passar bäst i betesblandningar medan medelstora blir högre och passar bättre i ensilagevallar. Skörd bör ske minst 3 ggr/säsong. Vid lägre frekvens stannar vitklöverns  tillväxt och den får svårare att konkurrera med rödklöver.

Vitklöverns smaklighet och näringskvalitet är hög och bidrar till att höja vallens proteinhalt.

 

​ Sorter 

 

Abercrest

 • Småbladig

 • God uthållighet & Jämn utveckling

 • Bra till långliggande betesvallar

En småbladig vitklöversort med mycket god uthållighet med en jämn utveckling mellan åren och skördarna. Abercrest är idealisk för långliggande vallar som utnyttjas till bete.

         

Bombus

 • Storbladig & Tidig

 • God smältbarhet & Hög fiberkvalitet

 • Bra återväxt & Hög totalskörd

Storbladig vitklöver med en mycket hög torrsubstansskörd och återväxtförmåga.

         

Klondike

 • Flexibel storbladig sort för både slåtter & bete

 • Upprätt växtsätt med snabb återväxt

 • Mycket hög total torrsubstansskörd

Flexibel sort som passar bra både i slåtter- och betesblandningar. Har ett upprätt växtsätt, snabb återväxt och mycket hög total torrsubstansskörd.

Jura

 • Medelstora blad

 • Hög avkastning

 • Hög kvalitet och låg iNDF

Stabil sort, medelstora blad, hög avkastning samtliga vallår och delskördar i de officiella försöken. Hög kvalitet och låg iNDF.
 

Silvester

 • Storbladig med god återväxtförmåga

 • Upprätt växtsätt

 • Hög vinterhärdighet & Lågt innehåll av cyanider

Storbladig högproducerande med god återväxt förmåga. Upprättstående växtsätt = väl lämpad att blanda med högväxande gräsarter. Hög vinterhärdighet och ett lågt innehåll av cyanider. Utmärkt foderkvalitet genom en god fiberkvalitet och hög smältbarhet.