VÅRRYBS

Boel (L)

Svenskförädlad linjesort

Tidig mognad - Hög konkurrens mot ogräs - Hög drösfasthet

 

Varför odla vårrybs istället för vårraps?

Den stora fördelen är en snabbare utvecklingshastighet än vårraps, vilket ger ogräsen en större konkurrens. Det är lätt att glömma bort arter som vårrybs när vi har tillgång till kemisk ogräsbekämpning men i och med intresset för ekologisk odling blir grödan återigen aktuell p g a sin efterfrågade egenskap av ogräshantering. En annan stor fördel med vårrybs är den högre drösfastheten, vilket ger en säkerhet om skörden drar ut på tiden och till sist har vi den tidiga mognaden vilket säkerställer en god etablering av en höstgröda efter vårrybsen.

 

Odlingsanvisning för vårrybs

Jordart
Går bra på de flesta jordarter men trivs bäst på mullhaltiga leriga (upp till mellanleror), väldränerade jordar med god vattenhushållning. Styvare lerjordar går bra om man får ett fint såbäddsbruk. Även väldränerade mulljordar (utan kvickrot, Elytrigia repens, Agropyron repens) går bra om man klarar ogräskonkurrensen.

Sådd
Så tidigt som möjligt med beaktande av risken för sen, svår nattfrost. Måttlig nattfrost kan ge mindre skador som hämmar och försenar rybsen i utveckling, men som i regel ändå ger ett tillräckligt bestånd i slutändan. Tidig sådd minimerar risk för angrepp av jordloppa. (Vårrybs är packningskänslig).

Sådjup
2-2,5 cm är lämpligt. Det är dock viktigt att fröet ligger på fuktig jord. Harva grunt och inte mer än nödvändigt för ett bra såbruk. Överdriven harvning torkar ut jorden och försämrar uppkomsten.

Utsädesmängd
Relateras till såtid, jordart (mulljord - mullfattig mellanlera) och såbäddens kvalitet. I normalfall 175 (150-200) plantor/m2 som ett riktvärde. Tätare bestånd ger inte högre skörd men kan försämra stjälkstyrkan och skapa mer liggbildning. Under goda groningsförhållanden är fältgrobarheten 75 % eller högre. Vid torra förhållanden kan den lätt falla till 50 % eller lägre. Utsädesmängden i kg/ha kan beräknas utifrån ”utsädesformeln”:

Utsädesmängd kg/ha =    tkv x önskade pl/m2 
                                                                      
fältgrobarhet % 

 Rek. utsädesmängd vid normal såtid/god såbädd, fältgrobarhet 70 %

  Önskat antal        plantor/m2  
       
Kg/ha

         8-9                       175 - 200
         7-8                       150 - 175

Vid torr, kokig såbädd och/eller sen sådd ökas utsädesmängden (till 10 - 11 kg/ha).

 

Gödsling
Utgå från aktuell markkarta. Riktvärde för fosfor (P) och kalium (K) i klass III vid skörd av 2 ton frö är 20 kg P/ha och 30 kg K/ha. Tillförsel av magnesium (Mg) sker enligt behov.

Oljeväxter har stort behov av svavel (S), ca 15-25 kg/ha. Tillförs rutinmässigt ev kompletterat med ex svavelsalpeter.

Tillför bor (B) om värdet vid jordanalys understiger 1 mg bor/kg jord. Ofta sker tillförsel rutinmässigt i samband med rapsbaggebekämpning.

Tillförsel av kväve (N) är mark- och skörderelaterat, hänsyn tas till markens kväveinnehåll, kvävelevererande förmåga samt förväntad skörd enligt tidigare erfarenhet. Förhöga kvävegivor kan ge överfrodigt bestånd, liggbildning, senskott och omblomning med åtföljande ojämn mognad och höga klorofyllhalter.

Hela kvävebehovet eller minst 80 kg/ha tillförs vid sådd. Resterande läggs på när rybsen nått två örtblad. 

    Förväntad                    Rek.*                 Rek.*                       Rek.*
   fröskörd kg/ha    P-göds. kg/ha     K-göds. kg/ha      N-göds. kg/ha

          2000                      20                         25                             95
          2500                      25                         30                            110
          3000                      30                         35                            125

* P- och K-klass III (lägre klass högre giva - högre klass lägre giva)

 

Ogräsbekämpning
Rotogräs som kvickrot skall i möjligaste mån bekämpas förebyggande t ex. hösten före sådd av vårrybs. Om kvickrot ändå uppträder i rybsen kan behandling sättas in.

En snabb och tät etablering gynnar en tillräcklig ogräskonkurrerande effekt mot örtogräs. Grödan är känslig för de flesta ogräspreparat och viss hämning kan förekomma vid behandling. OBS! Att de preparat som används för bekämpning av åkersenap (Sinapis arvensis) i vårraps inte fungerar vårrybs. Kontakta din kemleverantör för alternativ vid besvärande ogräs. Herbicider med lång persistens från föregående gröda kan påverka rybsen.

 

Parasitbekämpning
Vid uppkomst och etablering kan jordloppor (Phyllotreta undulata) och åkertrips (Thrips angusticeps) orsaka gnag- och sugskador som hämmar eller skadar rybsen. Vid soliga, varma och torra perioder i detta stadium kan bekämpningsbehov uppkomma. Bekämpas med pyretroid.

Den vanligaste och allvarligaste skadegöraren är rapsbaggen (Meligethes aenus). Uppträder i rybsens rosettstadium vid varmt (över 15 °C) och soligt väder. Kontrollera förekomsten ofta från rosettstadiet och fram till begynnande blomning vid varm och solig väderlek. Bekämpa när tröskelvärden överskrids.

Vid starka angrepp av kålbladlus (Brevicoryne brassicae) är bekämpning motiverad. Håll odlingen under uppsikt vid varmt och torrt väder. Om kolonier finns på 10-20% av plantorna och högtrycksväder dominerar kan bekämpning vara befogad.

Kålmal har under de senaste åren vållat stor skada i våroljeväxter och där gäller det att hålla uppsikt i fältet och bekämpa med pyretroider om angrepp upptäcks. 

 

Svampar
Bomullsmögel (Sclerotinia sclerotiorum) är den numera oftast förekommande och mest besvärande. Kan endast bekämpas med förebyggande kemisk behandling vid full blomning. Vid bekämpning måste särskild hänsyn tas till pollinerande insekter. Kontakta din kemleverantör för mer info.

Svartfläcksjuka (Alternaria brassicae) är svampen som gynnas av värme och hög luftfuktighet. Det finns inga metoder eller prognoser för att bedöma bekämpningsbehov. Behandling av bekämpning kan göras i full blom och fram till de första skidorna börjar matas. Följ utvecklingen i fält och i växtskyddsbrev etc.

 

Skörd
Rybs har en bra dråsfasthet, betydligt bättre än raps. Därför behöver rybsen inte strängläggas före skörd för att förhindra dråsning. Om vädret är regnigt när det är tid att skörda är det en fördel om grödan står upp eftersom den då torkar upp snabbare.

Fröet behöver ventileras med kalluft om vattenhalten överstiger 10-11%. Vid torkning ska lufttemperaturen vara högst 300C. För långtidsförvaring måste vattenhalten vara lägre än 8%.

 

Läs mer om vårt sortiment i Utsädesguide 2019!

<< Tillbaka