HÖSTRYBS

ARRIVÈE (H)

God skörd och oljehalt

 

Tidig mognad - Lämplig vid sen sådd - Dråsfast

Odlas med fördel längre norrut p g a sin goda övervintringsförmåga och låga tillväxtpunkt. Snabb tillväxt på hösten gör grödan väl lämpad för sen sådd. Blommar tidigt = mindre angrepp av rapsbaggar. Dråsfast och snabbt växtsätt. Konkurrerar bra mot ogräs, ett starkt alternativ i ekologisk odling.

Passar för odling där vårrapsarealen minskat eller förutsättningarna för höstraps inte är optimala.Arrivée är testad  i egna försök i Sverige!

Försök: Svalöf Consulting VCU Estland VCU Estland VCU Estland VCU Estland SSD Medeltal  
Försöksplats Brunnby Viljandi Võru Viljandi Võru Brunnby    
Skördeår 2011 2013 2013 2014 2014 2014    
                 
Fröskörd, kg/ha               Rel
Largo 2481 3201 3528 2455 3029 3696 3065 100
Arrivée 2598 3443 3512 2415 3610 3663 3207 105
                 
Råfettskörd, kg/ha               Rel
Largo 1076 1222 1364 972 1166 1414 1202 100
Arrivée 1149 1364 1376 985 1442 1432 1292 107
                 
Oljehalt, %                
Largo 47,8 44,9 45,5 46,6 45,3 45 45,9  
Arrivée 48,6 46,6 46,1 48 47 46 47,0  
 

 

Arrivée ger i medeltal en råfettskörd som är 7 % högre än Largo och har gett högre råfettskörd i
samtliga sex försök. Fröskörden är i medeltal 3200 kg och har i två försök överstigit 3600 kg.
Det visar att höstrybsen kan ge mycket bra avkastning när den ges bra förutsättningar.

Rekommenderad utsädesmängd ligger på 100 frön/m2. De odlingsanvisningar som finns på
höstrybs är till åren komma och vi inväntar nu 2016 års försök där man jämför olika utsädes-

mängder och såtidpunkter. Vi hoppas dessa kommer ge mer svar kring de frågetecknen som
finns. Det kan också vara skäl att snegla på odlingsanvisningar för höstrapsen där man i
dagsläget kommit långt fram.