Pressmeddelande den 16 november 2011!


Bättre kunskap om vallväxter med utvecklad sortprovning 

Bättre samordning med Danmark och Norge, färre och större provplatser och behov av mer realistiska försöksformer. Det är en del av bakgrunden till ett nytt forskningsprojekt för att utveckla den svenska sortprovningen av vallväxter.

Stiftelsen Lantbruksforskning har beviljat 800 000 kronor till ett projekt vid SLU för att utveckla den svenska sortprovningen av vallväxter. Det handlar dels om bättre samordning och standardisering av försök mellan olika delar av landet, dels om en anpassning till det danska systemet. Man ska också säkerställa att resultaten blir realistiska genom att ta fram rutiner för provning i blandbestånd samt för analyser av både tidiga och sena vallskördar.

Genom att ansluta sig till den danska databasen vid Videncentret förbättras kvaliteten och snabbheten i de svenska försöken. Men det kräver också att den svenska försöksmetodiken förändras. Förutsättningarna för vallprovningen har också förändrats i och med att det numera används tre provplatser istället för fem. Det ställer krav på att den statistiska analysen anpassas till de nya förutsättningarna.

En viktig del av projektet är att hitta former för att göra försöksresultaten tillgängligare. Ju fler som kan ta del av och använda sig av resultaten desto större blir nyttan med försöksverksamheten för de svenska lantbrukarna. Projektet kommer till stor del bestå i workshops och praktiska odlingsförsök.  


 

För mer information
Kjell Ivarsson, forskningssekreterare, Stiftelsen Lantbruksforskning
kjell.ivarsson@lrf.se
08-787 54 23

Magnus Halling, SLU
magnus.halling@slu.se
0511-248 00

 

Stiftelsen Lantbruksforsknings forskningsprogram för fältförsök och metodutveckling finansieras av privata medel som kommer från Sveriges lantbrukare, insamlande företag och återförda miljöskatter. Hösten 2011 beviljas 7 nya projekt finansiering inom fältförsök och metodutveckling med totalt 5,6 miljoner kronor. Resultaten av den nyttostyrda forskningen ska ge ny, värdefull kunskap till Sveriges lantbrukare och på sikt leda till ökad tillväxt och konkurrenskraft.

Projektets fullständiga namn är: Utveckling av den svenska sortprovningen av vallväxter, H1160289