Vallcentrum Tvååker
- når både dagens och framtidens vallodlare!

Erik Ekre, försöksledare på Hushållningssällskapet i Halland med lång erfarenhet av vallförsök, menar att bättre placering än Tvååker kan man inte ha. Med Naturbruksgymnasiet Munkagård inpå knuten och en placering mitt i det mjölkrika Halland når vi både dagens och framtidens generation.

(Artikeln är från Vallguide 2011).

Erik Ekre, försöksledare på Hushållningssällskapet i Halland med lång erfarenhet av vallförsök, menar att bättre placering än Tvååker kan man inte ha. Med Naturbruksgymnasiet Munkagård inpå knuten och en placering mitt i det mjölkrika Halland når vi både dagens och framtidens generation.

De jämna Munkagårdfälten består av mullrik sand och dess närhet till kusten, med goda nederbördsförhållanden, ger liten risk för torkskador och ett utmärkt ”försöksklimat” för korrekta sortjämförelser. Vilket är mycket viktigt nu när antalet försöksplatser
minskats till tre och alla sortföreträdare, med sitt material, är samlade på samma platser.

Koncentration ger större säkerhet
Det nya försökssystemet har lett till ökade sortprovningar med 140%. Vad betyder det för svensk vallodling?
- Att svenskt lantbruk kommer att få fördelar av ett stort sortmaterial som utvärderas på få platser. Det kommer att innebära en mindre grad av splittring och en stark koncentration på några få platser. Helt enkelt en rationellare skötsel med snabba signaler om hur sorten fungerar. I förlängningen kommer det att bidra till optimala fröblandningar med god skörd, hög kvalitet och sist men inte minst, högre mjölkproduktion.

Viktigt att inte äventyra den rena sortprovningen
Erik tvekar inte när han belyser frågan om att dra fler slutsatser ur sortprovningen. Sortprovning är och bör vara unik. Styrkan är att få säkerhet i provningen och inte blanda in för många parametrar, som ger avkall på syftet. Efter sortprovningen bör odlingstekniska frågor undersökas i andra försökstyper, t.ex. fröblandningsförsök med sortmaterial som visat framfötterna.

Satsning på demodagar
Intresset för vallodling är stort i Halland och tillgänglig-heten till försöksfälten är viktig. Vallförsöken kommer att skyltas upp så både nya och gamla vallodlare lätt ska kunna hitta ut i fält. Tillsammans med Halländska vallföreningen och Växa´s rådgivare kommer det att
anordnas fältvandringar och demodagar kring vallodling.

Nytta av den nya sortprovningen
Den direkta nyttan för lantbrukaren kommer efter att välprovade sorter återfinns i vallfröblandningarna. Grovfodrets kvalitet med bra ingående sorter ska ha högsta prioritet för att mjölkproducenten ska få en bra lönsamhet.

Framtidens sortprovning
På frågan om utvecklingen av sortprovningen i framtiden, menar Erik att dagens koncept håller.
Försöken är utformade på ett sätt som syftar till att säkerställa skillnader och att få fram de allra bästa sorterna. I framtiden kommer säkert ny teknik att ge oss verktyg för parallella mätningar, som vi saknar idag. Försökstekniskt jobbar vi hela tiden med att öka säkerheten i provningen.
Vi använder t.ex. en mobil torkanläggning där proverna från parcellerna kommer under behandling direkt efter skörd och invägning. Därefter kan vi analysera och utvärdera resultaten på vår försöksstation Lilla Böslid.

Artikeln är skriven i december 2010
av Erik Ekre, försöksledare Lilla Böslid, Eldsberga, Hushållningssällskapet/Växa i Halland