Nytt upplägg av sortprovning för vallväxter! 

Sortprovning av vallväxter har under längre tid minskat, mycket beroende på stora kostnader för utsädesföretagen. I februari 2010 gick alla aktörer samman och enades om en gemensam strategi med tre officiella försöksplatser och oberoende utförare.

Sortprovningen av vallväxter har under längre tid minskat, mycket beroende på stora kostnader för utsädesföretagen.
SLU som utför provningen tvingades ta ut en avgift som täckte hela provningen och detta ledde i sin tur till att de sista tio åren användes endast fem försöksplatser för de mer betydelsefulla arterna och tre platser för de mindre arterna. Vid en till två platser per art genomfördes provningen hos SW Seed. Ett långvarigt samarbete som fungerat bra, men nu när fler utsädesföretag finns i Sverige som vill prova vallsorter har detta blivit ohållbart.

 

            Artikel ur Aktuellt Utsäde 2 2010


Dagens system har bl.a. lett till att olika sorter har provats på olika platser inom samma område. När Hushållningssällskapen gjorde om systemet för hur taxorna av försöksutförandet beräknas, blev situationen ohållbar. I det nya prissystemet är små försök med mindre än tio sorter mycket dyra och vallprovningen har hittills mest bestått av små försök med 3-10 sorter.

I februari gick alla aktörer samman och enades om en gemensam strategi, att koncentrera all provning på tre platser med möjlighet till större försök och med oberoende utförare.
De tre platserna blev Tvååker i norra Halland, Rådde sydöst om Borås och Uppsala. De två första har Hushållningssällkapet som utförare och den tredje i Uppsala har  SLU som utförare.
Meningen är att dessa tre platser, så bra som möjligt, skall täcka in klimatförhållandena inom viktiga områden för vallodling i södra och mellersta Sverige. För arter som lusern och hundäxing, som behöver testas under lite torrare betingelser, finns även försök på Gotland.

Tanken är att dessa tre huvudplatser skall erbjuda goda möjlig-heter för intresserade att studera och jämföra olika vallsorter i fält.

Gensvaret blev mycket stort från utsädesfirmorna och i tabellen nedan ses antalet sorter i försök detta år jämfört med året innan.

Ökningen är totalt 140 procent och i flera arter har det varit en betydande ökning. Detta visar att det blev en mycket lyckad förändring. De flesta försök har nu fler än tio sorter, vilket gör kostnaderna rimliga.

 

De officiella försöksplatserna är från och med höstsådden 2010!

Vallcentrum Tvååker, norra Halland Utförare: Hushållningssällskapet

Vallcentrum Uppsala  Utförare: SLU

Vallcentrum Rådde, Länghem  Utförare: Hushållningssällskapet